24 Ocak 2012 Salı

Proteinin denatürasyonu

Proteinler, çeşitli etkilerle denatüre olurlar. Bir proteinin denatürasyonu, molekülündeki yan bağların yıkılması ile polipeptit zincirin katlarının açılması, gelişigüzel kangallanım yapısına dönüşmesi, sonra yeni bir biçimde yeniden katlanması olayıdır.
Bir proteinin denatürasyonu, proteinin tersiyer yapısının bozulması, sekonder ve primer yapısının korunması biçiminde olursa reversibl (geri dönüşümlü)’dür. Denatüre olmuş bir proteinin tekrar eski haline dönmesine renatürasyon denir:
Bir proteinin denatürasyonu, proteinin tersiyer ve sekonder yapısının bozulması, yalnızca primer yapısının korunması biçiminde olursa irreversibl (geri dönüşümsüz)’dür.
Bir proteinin denatüre olmasıyla fiziksel ve kimyasal özelliklerinde değişmeler görülür. Proteinin çözünürlüğü çok azalır, biyolojik aktivitesi kaybolur.
Bir proteinin denatürasyonu, çoğu kez hidrojen bağlarını yıkan etkilerle olur. Bir proteinin denatürasyonuna neden olan etkiler şunlardır: Isı, X-ışını ve UV ışınlar, ultrason, uzun süreli çalkalamalar, tekrar tekrar dondurup eritmeler, asit etkisi, alkali etkisi, organik çözücülerin etkisi, derişik üre ve guanidin-HCl etkisi, salisilik asit gibi aromatik asitlerin etkisi, dodesil sülfat gibi deterjanların etkisi.
2) Proteinler, amfoter maddeler yani amfoter elektrolit veya amfolittirler; hem asit hem baz gibi davranma özellikleri vardır.
Bir protein molekülü, her protein için farklı ve karakteristik olan, proteindeki elektriksel yüke sahip R- gruplarının sayıları ve elektriksel yüklerinin çeşidi tarafından belirlenen ve izoelektrik nokta diye tanımlanan bir pH değerinde iyonlaşmış fakat dış ortama karşı elektriksel yönden nötral bir yapıdadır:
10
(H2N-⋅⋅⋅⋅⋅-COOH) ↔(H3N+-⋅⋅⋅⋅-COO−)
Bir protein molekülü, izoelektrik noktasından düşük pH ortamında pozitif yüklü katyon (H3N+-⋅⋅⋅⋅-COOH) şeklinde bulunur; izoelektrik noktasından yüksek pH ortamında ise negatif yüklü anyon (H2N-⋅⋅⋅⋅-COO−) şeklinde bulunur.
Proteinler, amfolit olma özellikleriyle ilgili olarak da çeşitli özelliklere sahiptirler:
a) Proteinlerin hem baz hem asit bağlama özellikleri vardır. Bir proteinin baz bağlama yeteneği, amino asit kalıntılarının R- yan zincirlerindeki asidik grupların sayısına bağlıdır; asit bağlama yeteneği de amino asit kalıntılarının R- yan zincirlerindeki bazik grupların sayısına bağlıdır.
b) Proteinlerin hem negatif iyon hem pozitif iyon bağlama özellikleri vardır. Proteinlere bağlanan birçok iyon suda çözünmez tuz oluşturur ve protein çöktürücü olarak etkilidirler.
Triklor asetik asit, pikrik asit, tungstik asit gibi çok kullanılan protein çöktürücülerinde asitlerin anyonu, katyonlaşmış proteinlerle birleşir.
Hg2+, Fe3+, Zn2+ gibi ağır metal katyonları anyonlaşmış proteinlerle birleşir ve protein çöktürücü olarak etki ederler.
Cu2+, Ni2+ gibi bazı ağır metal katyonları, geleneksel tuz oluşumu yerine proteinle koordinasyon kompleksleri oluştururlar.
c) Proteinlerin su bağlama ve bağlı suyu verme yetenekleri vardır. 1g protein, yaklaşık 0,3-0,5 g su bağlar.
Etanol, aseton, nötral tuzlar gibi çok hidrofil maddeler, bir proteinin bağladığı suyu çekerek protein çöktürücü olarak etki ederler.
d) Proteinler, elektriksel alanda farklı hızlarda göç ederler. Bu göç, izoelektrik noktalarından düşük pH’larda katoda; izoelektrik noktalarından yüksek pH’larda anodadır. Proteinlerin elektriksel alanda göçme hızı, net elektrik yüklerine ve ortamın pH değerine bağlıdır. Bir protein, elektriksel alanda, izoelektrik noktasına eşit pH ortamında her iki kutup tarafından eşit kuvvetlerle çekilir; hiç bir kutba göç etmez; hareketsiz kalır.
3) Proteinler, polipeptit zincirindeki peptit bağlarının su girişi ile yıkılması sonucu hidroliz olurlar. Proteinlerin kısmi hidrolizi ile proteozlar, peptonlar ve peptitler oluşur; tam hidrolizi ile amino asitler oluşur.
Proteinlerin hidrolizi, kaynatma, asit etkisi ve enzim etkisiyle olabilir.

Biyokimya terimler sözlüğü

A
Abbreviation Kısaltma
Aberration Bozukluk
Ability Yeti
Abiotic Yaşamdışı
Abnormal Düzgüsüz
Abrasion Aşınma, silinti
Abrasive Aşındırıcı, silici, kazıyıcı
Abridge Kısaltmak, özetlemek
Abridgement Kısaltma, özet
Abscess Yanı (enfeksiyon boyutu eksik), yangı?
Abscissa Yatay kon
Absolute alcohol Saf alkol
Absorbance Soğurum
Absorbance measurement Soğurum ölçümü
Absorbance region Soğurum bölgesi
Absorbant Soğurgan, soğurucu
Absorption Soğurma, em(il)me
Absorption coefficient Soğurma/em(il)me katsayısı
Absorption spectrum Soğurma görüngesi
Absorptivity Soğurganlık
Abstract Özet
Abstraction Soyutlama (biyokimyasal terim değil)
Abundance Bolluk, çokluk
Abundant Bol, çok
Acceleration İv(dir)me, (tezleştirme) hızlandırma
Accelerator İvdirici, (tezleştirici) hızlandırıcı
Acceptor Alıcı
Acceptory control Alıcı düzeyinde kontrol
Accessibility Erişilirlik, ulaşılırlık
Accessory Yan, yardımcı
Accomodation Uyum, barındırma
Accumulate Birikmek, biriktirmek, (toplamak, yığmak, yığılmak)
Accumulation Birikme, (birikim, toplama, yığılma)
Accumulator (Biriktireç), biriktirici, toplayıcı, yığıcı
Accuracy Doğruluk
Accurate Doğru
Acetly CoA Asetil KoA
Acid Asit
Acidification (Asitlendirme), asitleştirme
Acidimetry Asit ölçümü
Acidity Asitlik
Acidosis Asidoz
Acquired Edinilmiş
Act Etki(le)mek
Action Eylem, etki
Activated Etkinleşmiş, etkinleştirilmiş, (etkinleşim)
Activated state Etkinleşmiş durum, (etkinleştirilmiş durum, etkinleşik durum)
Activation (Etkinleşme), etkinleştirme
Activator Etkinleştirici
Active Etkin
Active site Etkin bölge
Active t ransport Etkin taşınım
Activity Etkinlik
Actual Güncel, gerçek
Acute İvegen, yoğun etkili
Adaptation Uyarlama, uyum
Adaptor Uyarlayıcı, uyarlaç
Add Eklemek, katmak
Addition Ekleme, katma, toplama
Addictive Bağımlılık yaratan
Addictivity Bağımlılık yaratma özelliği
Adduct Eklenme ürünü, eklenti
Adhere Yapışmak
Adhesion Yapışma
Adhesive Yapışkan
Adhesiveness Yapışkanlık
Adiabatic Dışyalıtık
Adipocyte Yağ göze
Adipose tissue Yağ dokusu
Adjoint Sınırdaş, bitişik, (eklenik)
Adjuvant Arttırgan?
Administration Uygulama, yönetim
Adolescence Ergenlik
Adolescent Ergen
Adoptive Benimsenmiş
Adsorbate Yüzeye tutunan, (yüzerlik)
Adsorbent (Yüzeye) tutucu
Adsorption (Yüzeye) tutma/tutunma
Adsoptivity (Yüzeye) tutuculuk
Adult ( Olgun), erişkin
Advantage Üstünlük
Aerobe Oksijenli ortamda yaşayan
Aerobic Oksijenli
Aerosol Havaçözüt
Affinity İlgi(nlik), yakınlık
Affinity l abeling İlgi(nlik )imlemesi
Aged Yaşlı
Agent Etken, özdek
Agglomerat/Aggregate Küme, yığın, kümeleşmek, yığışmak
Agglutination Kümeleşme
Aggregation Yığılma, kümelenme
Aging Yaşlanma, yaşlandırma
Agitate Karıştırmak, sallamak, uyarmak, (uyarılmak), bizlemek, Tedirgin etmek
Agitated vessel Sallantılı kap
Agitation Karıştırma, sallama, uyarma, (uyarılma)
Air Hava
Air blowing Hava üfleme, üfleme
Air suction Hava emme
Alarm Uyarı
Alcohol Alkol
Alcoholic Alkollü, içkici, içki tutkunu
Alcoholic steroid Sterol
Aliment (Besin) (Yiyecek (gıda, nafaka))
Alimentary Besinle ilgili
Alimentation (Beslenim) Besleme ARKAİK TERİM!
Aliquot Sıvı bölüntü

Alkali Alkali, baz
Alkaline Bazik
Alkalinity Alkalilik, baz(ik)lik
Alkalosis Alkaloz
Alkyl Alkil
Alkylation Alkilleme
Allele(s) Eş gen, alel
Allergen Duyargan?
Allergic Aşırı duyar?
Allergy Aşırı duyarlılık?
Allosteric Allosterik, (oynak)
Allosterism Allosterizim, (oynaklık)
Allotropy Ayrı biçimlenme
Allow Bırakmak, izin vermek
Alloy Alaşım
Alfa helix Alfa tipi sarmal
Alternating current Dalgalı akım
Alternative Seçenek
Altitute Yükseklik
Amalgam Civalı alaşım
Amorphous Biçimlenmemiş
Amphoteric İkircil?
Amplification Yükseltme, güçlendirme
Amplifier Yükseltici, güçlendirici
Amplitude Genlik
Anabolic Yapıcı (yapıcı metabolizma)
Anabolism Yapım, yapma
Anabolit Önüt,
Anaerobe Oksijensiz ortamda yaşayan
Anaerobic Oksijensiz
Analog Benzer, benzeşik, (türev)
Analogy Benzerlik, benzeşim
Analysis Çözümleme
Analytical Çözümsel
Analytical chemistry Çözümsel kimya
Analyze Çözümlemek
Analyzer Çözümleyici
Anemia Kansızlık, (kan azlığı)
Angle Açı
Angular Açısal
Anharmonic Uyumsuz
Anhydride (Susuz), anhidrid
Anhydride bond Anhidrid bağı
Anhydrous Susuz, suyu uzaklaştırılmış
Anion Eksi yükün (-)
Anisotropic Eşyönsüz?
Annealing Öze dönü, yeniden birleşme
Anode Artı uç (+)
Antagonizm Karşıtlık, düşmanlık
Antagonist Karşıt, düşman
Antibiogram Antibiyotik duyarlılık profili
Antibiotic Antibiyotik
Antibody Bağışıklık proteini
Anticoagulant Pıhtı önleyici
Anticoagulation Pıhtı önleme
Anticodon Karşı(t) dizgi?
Antidiuretic İşeme önleyici
Antifreeze Donma önleyici
Antigen-antibody complex Bağışan-bağıştıran tümleşiği(/bileşiği)
Antigen-antibody reaction Bağışan-bağıştıran tepkimesi?
Antigen-binding capacity Bağıştıran-bağlama yetisi?
Antimetabolite Karşı-metabolit
Antimatter Karşı- özdek
Antiparallel Ters koşut
Antiparallel spin Karşıt dönü?
Apo Kök
Apoenzyme Köközgen
Apparatus Aygıt
Apparent Görünür
Application Uygulama
Applicator Uygulayıcı
Applied Uygulamalı, uygulanmış
Approach Yaklaşım
Approximately Yaklaşık
Aqua fortis Derişik nitrik asit
Aque(r)ous Sulu
Arbitrary (Kendince),gelişigüzel, kestirilmiş
Area Alan
Arrangement Düzenleme, düzen
Artery Atardamar
Artificial Yapay
Ascending Çıkan, yükselen
Ash Kül
Aspirate Emme
Aspirator Emmeç
Assay Deneme, denemek
Assembly Toplanmak
Association Bir araya gelme, ortaklık
Assume Varsaymak
Assumption Varsayım
Asymmetric Bakışımsız
Asymmetry Bakışımsızlık
Asymptote Buluşmayan doğru
Asynchronous Eş zamanlı olmayan
Atherosclerosis Damar sertliği
Atmosphere Havayuvar
Atmospheric distilation Açık damıtma
Atom Atom, öğecik
Atomization Atomlaştırma, öğecikleme
Atomizer Püskürteç
Attachment Tutunma, tutturma
Attenuation Güçsüzleştirme, hafifletme
Attraction Çekme, çekim
Attractive Çekici
Audibility İşitilirlik
Auto Öz, kendi
Automatic Özdeyimsel, Öz-devinimli
Automation Özdeyinim?
Autonomy Özyönetim
Autotroph Özbeslek, Öz-besler
Autotrophy Özbeslenim
Auxillary Ek, yardımcı, yan
Auxillary equipment Ek donatım, yardımcı donatım
Availability Bulunabilirlik
Availment Yarar
Average Ortalama
Axial Konsal
Axial vector Kon yöney, konsal yöney
Axis Kon (eksen, dingil, kutup)
Axis of symmetry Bakışım konu

B

Background count Taban sayımı
Back mutation Öze dönüm, özedeğişim
Bacteriophage Bakteriyutar
Bag Torba
Balance Denge, tartı, tartım aracı, tartaç
Balanced equation Dengelenmiş eşitlik
Band Kuşak, görünge
Band spectrum Kuşak görünge
Barrier Engel
Basal metabolism Taban özüştürüm
Base Baz, temel, taban
Base analog Baz türevi
Baseline Taban çizgisi
Base pair Baz çifti
Basicity Bazlık
Bath Yunacak, yunak
Beam Işın
Belt Kuşak
Benign İyi huylu
Beta helix Beta-tipi sarmal
Bibliography Kaynakça
Bilayer Çift katman(lı)
Bile Öd, safra
Bile acid Öd asidi, safra asidi
Bile salt Öd tuzu, safra tuzu
Binary İkili
Binary mixture İkili karışım
Binder Bağlayıcı
Binding Bağlanma
Binding site Bağlama/bağlanma bölgesi
Bio Diri, öz, canlı,biyo
Biochemistry Biyokimya, yaşam kimyası
Bioenergetics Dirilerk, Biyoenerjetik
Biogenesis Dirioluşum
Biomolecule Diriözdecik
Biopolymer Dirilçoğuz
Biosynthesis Özbireşim
Biotic Yaşamla ilgili, diril
Bivalent İki değerli
Bleaching Ağartma
Blender Parçalayıcı
Blending Karıştırma, parçalama
Blocker Engelleyici, önleyici
Blocking agent Engelleyici özdek, önleyici özdek
Blood Kan
Blood circulation Kan dolaşımı
Blood stream Kan akımı, kan dolaşımı
Blower Üfleç, körük
Body Gövde, ten, yin, özdek
Boiling Kaynama
Bond Bağ
Bottle fiişe
Boundary Sınır
Boundary layer Sınır katman, uç katman
Branch Dal
Branching Dallanma
Breeding Yetiştirme, üretme
Brightness Parlaklık
Bubble Kabarcık, balon
Buffer Dengeç, tampon
Building block Yapıtaşı
Bulk Yığın, gövde yoğunluğu
Bulky Yapılı
Bunsen burner Bunsen alevi/ocağı/hamlacı
Burner Yakmaç,yakıcı
By-pass Yangeçi, yangeçiş, dolambaç
By-product Yan ürün
Calcification Kireçlenme
Calibration Ölçünleme, düzenleme
Calibration curve Ölçün eğrisi
Caloric Isıl
Caloric power Isıl güç
Caloric value Isıl değer
Calorie Isın
Calorimeter Isın ölçer
Canal Oluk akaç
Capacitor Sığaç
Capacity Yeti, sığa, (yetenek)
Capillarity Kılcallık
Capillary Kılcal
Capture Yakalamak, kapmak
Carrier Taşıyıcı
Caryo Çekirdeğe ait (Karyon gibi)
Caryokinesis Çekirdek bölünmesi (Karyokinesis gibi)
Caryolymph Çekirdek sıvısı (karyolymph gibi)
Caryon Çekirdek (karyon gibi)
Caryoplasm Çekirdek sıvısı (karyolymph gibi)
Caryosome Bkz.Karyosome (Bkz. Chromossome)
Caryotin Bkz. karyotin
Catabolic Yıkımla ilgili
Catabolism Yıkım
Catabolite Yıkıt
Catalysis Tezleştirme
Catalyst Tezgen
Catalytic Tezgensel, tezleşik
Catalytic level Tezgensel düzey
Catalytic reaction Tezgensel tepkime
Catalytic site Etkin bölge (active site gibi)
Catalyze Tezleştirmek
Catalyzer Tezleştirici (catalyst gibi)
Cathode Eksi uç
Cathode rays Eksi uç ışınları
Cation Artı yükün
Cavity Kovuk
Cell Göze, hücre
Cell culture Göze ekimi, doku ekimi
Cell cycle Göze döngüsü
Cell division Göze bölünmesi
Cell fractionation Göze kesitlemesi
Cell line Göze soyçizgisi
Cell membrane Göze zarı (Bkz. Plasmalemma)
Cellular Gözesel, hücresel
Cellular immunity Gözesel bağışıklık
Cell wall Göze duvarı
Center Orta, özek, merkez
Central Özeksel
Centrifugal Çepere yöneltimli
Centrifugal filter Döngeçlemeli süzek
Centrifugal force Çepere yöneltme gücü
Centrifuge Çeperlemek
Centromere Kalıtım özeği
Centrosome Bölünme odağı
Chain Dizi, zincir
Chamber Oda(cık), bölme
Change Değiştirme
Channel Akak, oluk
Channeling Oluklama, yöneltme, yönlendirme
Character Özyapı, ıra
Characteristic Özgel, belirleyici
Charge Yük, yüklemek
Charge balance Yük dengesi
Charging Yükleme
Chart Çizim
Chelating Kıskaçlayıcı
Chelating agent Kıskaçlayıcı özdek
Chelation Kıskaçlama
Chemical Kimyasal
Chemisorption Kimyasal yüzerme
Chromatic Renkli, renkle ilgili
Chromatid Renkli topak?
Chromatin Kalıt kuşağı
Chromatogram Ayırım “görüngesi”
Chromatography Renkyazım,kromatografi
Chromophobe Boya almaz,boyanmaz
Chromophore Renkli odak
Chromophyll Boya alır, boyanır
Chromosome (Soyaktaran), kalıtım ipliği
Chronic Süregen
Chyle Akkan (Lymph = akkan)
Chylomicron Yağ damlacığı
Circle Çember
Circular Çembersel
Circulation Dolaşım
Cis Yönük, yöndeş
Classification Sınıflandırma
Clearance Atım, atılım, temizleme, giderme
Cleavage Kırılma
Cloning Soykümeleme
Clot Pıhtı
Clotting time Pıhtılaşma zamanı/süresi
Cluster Küme, öbek
Coagulant Pıhtılaştırıcı
Coagulation Pıhtılaşma
Coagulation time Pıhtılaşma zamanı (clotting time gibi)
Coagulator Pıhtılaştırıcı
Coagulum Pıhtı (Clot gibi)
Coalescence Birleşme, kaynaşma
Coarse control Kaba denetim
Code Dizgilemek, dizgi
Codon Dizgi
Cofactor Eşetken (coenzyme gibi)
Coefficient Katsayı
Coenzyme Eşözgen
Coherent Yanaşık, uyumlu
Cohesion Yanaşım
Coil Sargı, Yay, sarmal
Coincidence Çakışma, rastlantısal eşzamanlılık
Coincident Çakışık, rastlantı
Cold room Soğuk oda
Collapse Çökme göçme
Co-linearity Eş-doğrusallık
Collection Toplama
Collective Toplu, ortak
Collector Toplaç toplayıcı
Collision Çarpışma
Colloid İnceçözüt, kolloid
Colloidal İnceçözütsel
Colorimeter Renkölçer
Colorimetry Renkölçüm
Colostrum Ağız, İlksüt
Column Dikeç
Coma Baygı
Combination Birleşme
Combustion Yanma
Combustion chamber Yanma odası
Common Yaygın
Comparative Karşılaştırmalı
Comparator Karşılaştırıcı
Compartment Bölme
Compatible Uyumlu
Compensation Denkleme dengeleme
Competitive Yarışmalı
Competitive inhibition Yarışmalı engelleme
Complement Tümleç
Complement fixation Tümleç bağlama
Complementary Tümleyici
Complete Bütün, tamamlanmış
Complex Karmaşık,tümleşik
Complex molecule Karmaşık, özdeşik
Complicated Karmaşık
Component Bileşen
Compose Bileştirmek, oluşturmak
Composed Bileşmiş, oluşmuş
Composition Bileşim, oluşum
Compound Bileşik
Compress Sıkıştırma(k), bastırma(k)
Compressibility Sıkışırlık
Compressibility factor Sıkışırlık çarpanı
Compression Sıkıştırma, bastırma
Compressor Sıkıstırıcı, basaç
Computer Bilgisayar
Concave İçbükey
Concentrated Derişik
Concentration Derişim
Concentrator Deriştirici
Conclusion Vargı, sonuç
Condensable Yoğunlaşabilir, yoğuşabilir
Condensate Yoğuşuk madde
Condensation Yoğuş(tur)ma, yoğunlaşma
Condense Yoğuş(tur)mak,yoğunlaş(tır)mak
Condensed Yoğuşuk, yoğunlaşmış
Condenser Yoğuşturucu, yoğunlaştırıcı
Condition Koşul, durum
Conditional Koşullu
Conductance İletkenlik
Conductibility İletken olma özelliği
Conduction İletim
Conductometer İletkenlik ölçer,iletim ölçer
Conductometry İletkenlik ölçümü
Conductor İletken
Confidence Güvenme
Confidence interval Güvenilirlik aralığı
Configuration Biçimlenme düzeni
Conformation Üç boyutlu yapı
Conformational change Üç boyutlu yapı değişikliği
Conglomerate Yığışım, kümeleşme (aggregation gibi)
Conjugated Eşlenik, bağlı?
Conjugation Eşlenme, birleşme, bağlanım
Connection Bağlantı
Consecutive Ardışık
Conservation Koruma, (sakınım)
Consistency Tutarlılık, koyuluk, kıvam
Constant Değişmez
Constituent Bileşen, yapıtaşı
Constitution Bireştirme? yapılandırma
Constitutive enzyme AltYapı özgeni, temel yapı özgeni
Construction Yapı, kurgu
Contact Değme,dokunum
Contain İçermek
Contamination Kirletme,kirlenme,bulaşma
Content İçerik
Continuity Süreklilik
Continuous Sürekli
Continuous flow technique Sürekli akım yöntemi
Continuum Sürem,uzay-zaman
Contraction Daralma,büzülme, kasılma, kısalma
Contractionlosscoefficient? Daralma yitimi/kaybı katsayısı
Contradiction Çelişki(/ikilem=dilemma)
Contribution Katkı
Control Denetim
Convergence Yakınsama, yakınsaklık
Convergent Yakınsak
Converse Evrik, karşıt
Conversion Dönüşme, çevirme,çevirtim
Convex Dışbükey
Conveyorband Taşıyıcı kuşak
Conveyor belt Taşıyıcı kuşak(conveyor band gibi)
Cooler Soğutucu
Cooling Soğutma(k)
Cooperation Ortaklaşma, ortak çalışma, yardımlaşma
Cooperative Pekişik
Cooperativity Pekişim
Coordinate Kon(lar)
Coordinate covalent bond Ortaklaşık bağ
Coordination Eşgüdüm, düzenleşim
Core İç,öz, çekirdek
Corpus Cisim, gövde
Correct Doğru
Correction Düzeltme
Correlation Bağdaşma, ilişki, (kaçınım)
Correlation energy Kaçınım erkesi
Correspondence Haberleşme
Corresponding Karşılık gelen
Corrosion Kimyasal aşınma
Corrosive Kimyasal aşındırıcı
Cosubstrate Eşözgenil
Counter Sayaç
Counter current Karşıt-akım
Countercurrent flow Karşıt-akım (counter current gibi)
Counter ion Karşıt yükün
Counting Sayım
Coupling Kenetleme
Covalent Ortak?
Covalent labeling İlgi(nlik) imlemesi (affinity labeling gibi)
Covaria(b)nce Eşdeğişkenlik
Covariant Eşdeğişken
Coverage İçerik
Cracking Çatlama
Criterion Ölçüt
Critical Dönüşül
Cross Çapraz
Cross flow Çapraz akış
Cross feeding Çapraz besleme
Cross linking Çapraz bağla(n)ma
Cross over Çaprazlama geçiş
Cross reaction Çapraz tepkime
Cross section Çapraz kesit
Crucible Yüksük
Crude extract Kaba özüt
Cryoscopy Donma noktasında ölçüm
Cryostat Soğuk denetir
Crystal Kırılca
Crystalline Kırılcal
Crystallization Kırılcallaş(tır)ma
Culture Ekim
Cumulate Birikme(k)
Cumulative Birikici
Cure Sağaltım
Curl Kıvrım
Current Akım
Curvature Eğrilik, eğiklik düzeni
Curve Eğri
Cybernetics Güdümbilim
Cycle Döngü
Cyclic Çevrik, döngüsel
Cyclic-AMP Çevrik AMP
Cylinder Yuvgu, tıkaç
Cytoplasm Göze sıvısı
DDD
Damage Bere, yara, hasar
Dark current Körakım
Dark current adjustment Kör akım düzenlemesi
Data Veriler
Datum Veri
Dead line Sönüm çizgisi
Dead point Ölü nokta
Dead space Ölü boşluk
Dead time Ölü süre
Dead volume Ölü oylum
Deaerator Gaz giderici
Deamination Amin grubu uzaklaştırma, Aminsizleme
Debranching enzyme Budayıcı özgen
Decant Dökmek
Decantation Dökme
Decarbonization Karbonsuzlaştırma
Decarboxylation Karboksil grubu uzaklaştırma
Decay Çürüme, (sinyallerde) sönüm
Decoding Dizgi okunumu
Decolonization Küme giderimi
Decolonized Kümesizleştirilmiş, kümesizleşmiş
Decomposition Bozunum
Decrease Azaltmak
Decontamination Kir giderme, temizleme
Deep freeze Derin dondurucu
Defecation Dışkılama, (çöktürme)
Defect Eksiklik, bozukluk, kusur
Deficiency Yetersizlik
Define Tanımlamak
Definite Belirli, kesin
Definition Tanım
Deformation Biçimsizleşme
Degassing Gaz gideme
Degenerate Yoz, soysuz
Degeneration Yozlaşma, soysuzlaşma
Degenerative genetic code Kalıt dizgi çakışımı
Degradation Aşamalı (giderek) bozunma
Degree Derece
Dehumidifier Nem giderici
Dehydratase Dehidrataz
Dehydratation Susuzlaştırma
Deionized Yükünsüz
Deionization Yükün giderme
Delay Gecikme
Deletion Kopma, çıkartma
Deliquescent Nem çekerek sıvılaşan
Demineralised water Minerallerden Arı su
Demonstration Gösteri, gösterme, görsel örnekleme
Denatured Denşirik, doğal yapısını kaybetmiş
Denatured alcohol Denşirik alkol
Denaturation Doğal yapıyı bozma
Denature Denşirmek
Denominator Payda
De novo synthesis Yeniden bireşim, yeniden yapım
Dense Yoğun
Density Yoğunluk
Density gradient Yoğunluk tırmanışı
Density gradient centrifugation Yoğunluk tırmanışında çeperleme
Density gradient sedimentation Yoğunluk tırmanışında çökelme
Density gradient sedimentation equilibrium Yoğunluk aşamalı yerleşme dengesi
Density gradient sedimentation velocity Yoğunluk aşamalı çökelme hızı
Department Bölüm
Dependence Bağımlılık
Dependent Bağımlı
Depolarization Ucaysızlaşma
Depolimerization Çoğuz bozunum
Deposit Birikinti, tortu, (doğal yıkıntı)
Deposition Tortu, birik(tir)me, tortulanma
Depressant Baskılayıcı, yatıştırıcı
Depression Baskıla(n)ma
Derepression Baskısızlaştırma
Derivation Türe(t)me, türetim
Derivative Türev, (çıkak)
Derive Türetmek, (türev)
Derived Türe(til)miş
Desalting Tuzsuzlaştırma
Desaturation Doymamış bağ oluşturma
Descending İnen, alçalan
Description Betim(leme), tanımlama
Desensitization Duyarsızlaştırma
Desiccant Kurutucu, nem çekici
Desiccator Kurutaç
Design (Çizim), tasarım
Desorption Dışarma
Destain Boya uzaklaştırmak
Destroy Yıkmak, yoketmek
Destruction Yıkma, yıkım, yokedim
Detection limit Saptama sınırı
Detector Saptayıcı, bulucu
Detergent Temizleyici, özdek
Deterioration Kokuşma, bozulma
Determinant Belirleyici
Determine Belirlemek
Determination Belirleme, (belirtme)
Detoxication Ağısızlaştırma (detoxification gibi)
Detoxification Ağısızlaştırma
Development Geliş(tir)me, gelişim
Deviation Sapma
Device Düzenek, araç
Dextro- Sağ
Diagnosis Tanı
Diagram Çizge
Dialysis Sızınım
Diameter Çap
Diaphragm Böleç
Diet Besidüzen, besindüzen, diyet
Dietary Besidüzensel, besindüzensel
Earth Toprak, yer kabuğu, dünya
Ebullioscopy Kaynama noktası ölçümü
Eccentric Ayrı merkezli, kayık özekli
Echo Yankı
Edge Ayrıt, kenar
Effect Etki
Effective Etkili, geçerli
Effective formation constant Görünür oluşum değişmezi
Effector Etkileyici
Effervescence Köpürgenlik, köpürücülük
Effervescent Köpürgen, köpürücü,
Efficiency Verim
Efficient Verimli
Efflorescence Çiçek, çiçek verme
Efflorescent Çicekleşen, çiceksiyen
Effluent Dışaakan, yıkantı
Efflux Çıkış, dışaakış
Effusion Delikten yayılma
Ejector Fışkırtıcı, fırlatıcı
Elastic Esnek
Elasticity Esneklik
Electrode Kıvıluç
Electrokinetic Kıvıldevim, elektrokinetik
Electrolysis Kıvılkesim
Electrolyte Kıvılkesilgen, elektrolit
Electromagnetism Kıvılmıknatıslık
Electromotive force Kıvılliter erke, elektromotor
Electron Eksicik
Electron microscope Eksicikli minigöreç
Electron transport chain Solunum dizisi, eksicik taşınım dizisi
Electron transport system Solunum dizisi, eksicik taşınım dizisi (Electron transport chain gibi)
Electrophile Eksicil
Electrophilic Eksicil
Electrophilic attack Eksicil saldırı
Electrophoresis Kıvılyürüm, elektroforez
Element Öğe, element
Elevation Yüksel(t)me
Elevator Kaldırıcı
Elimination Ayıklama, seçme, giderme
Elongation Uzama
Eluate Yıkantı
Elution Yıkama
Elution profile Yıkama çizgisi
Elutriation Yıkıyarak ayırma
Emission Yayma, ışıma
Emission spectrum Işıma görüngesi
Empirical Gözleme dayalı
Emulsification Sıvıçözütüm
Emilsified Sıvıçözütük
Emulsion Sıvıçözüt, emilsiyon
Enantiomer Ayna görünümü
Enantiomorphism Ayna görünümlülük
Encoded Dizgileşmiş
End-group-analysis Uç(sal) çözümlemesi
Endogen(e)ous İçsel
Endogenic İçsel(lik)
Endoplasmicreticulum Göze içi ağ, endoplazmik retikulum
Endergonic Erkealan
Endothelium İç örtü
Endothermic Isı alan
End plate Uç tabaka
End-product-inhibition Son ürün engellemesi
Energetic Erkeli
Energy Erke
Energy balance Erke dengesi
Enrichment Zenginleştirme, varsıllaştırma
Enterohepatic Karaciğer-bağırsak
Enthalpy Yığa, entalpi
Entropy Dağı,entropi
Environment Çevre
Enzyme Özgen
Enzyme battery? Özgen kümesi
Epimer Yakın,eşsiz
Epistasis Baskılama
Equation Eşitlik, denklem
Equilibrium Denge
Equipartition Eşbölüşüm
Equivalance Eşdeğerlilik
Equivalent Eşdeğerli
Equipment Donatı(m)

Biyokimya Ders İçeriği – Programı ve Ders Notları Hakkında Bilgi

Biyokimya laboratuvarı

Tıp, eczacılık, hemşirelik, kimya ve biyoloji bölümleri başta olmak üzere üniversitelerde okutulan biyokimya ders notları ndan yola çıkılarak oluşturulmuş biyokimya dersi içeriği ve müfredat olarak nitelendirilen ders programı konuları:

Karbonhidratların Genel Özellikleri
Karbonhidratların Sınıflandırılması
Glukoz Metabolizması
Glikojen Metabolizması
Glukoneogenez
Karbonhidratların Sindirimi
Karbonhidrat Metabolizma Bozuklukları
Lipidlerin genel Özellikleri
Lipdlerin Sınıflandırılması
Lipid Metabolizması
Lipidlerin Sindirimi
Lipid Metabolizması Bozuklukları
Aminoasitler
Proteinlerin Genel Özellikleri
Proteinlerin Sınıflandırılması
Proteinlerin Sindirimleri
Protein Metabolizma Bozuklukları
Enzimlerin genel özellikleri
Enzimlerin Sınıflandırılmaları
Enzimlerin Etki Mekanizmaları
Enzimlerin Tanı ve Prognozda Kullanımı
Vitaminler ve Koenzimler
Hormonların Genel Özellikleri
Hormonların Etki Şekilleri
Hormonların Sınıflandırılması
Nükleik Asitler
Su ve Elektrolit Metabolizması
Minaraller

Ulusal Biyokimya Kongresi Konya

Değerli Meslekdaşlarım,

Sizleri 25-28 Eylül 2012 tarihlerinde, Hazreti Mevlana’nın kenti Konya’da Dedeman Otel’de yapılacak olan XXIV.Ulusal Biyokimya Kongresi ve Kongre öncesinde gerçekleştirilecek olan çalıştaylara katılmaya davet etmekten onur duyuyorum.

Bu Kongre’de de Kongre öncesinde genç meslektaşlarımıza yararlı olacağına inandığımız en az iki çalıştay organize etmeyi planladık. Bu çalıştayların konusu sizlerden gelecek istekler doğrultusunda belirlenecektir. Olanaklar ölçüsünde sınırlı sayıda katılımcı kabul edebileceğimiz bu çalıştaylara, genç arkadaşlarımızın geç kalmadan kayıtlarını yaptırmalarını öneririm.

Kongremizin açılış dersi için hem temel hem de klinik biyokimya alanında çalışan meslektaşlarımızın yararlanacağı bir konuşmacının arayışı içindeyiz. Ayrıca Prof. Dr. Sevil Atasoy “keynote” konuşmacı olarak bilimsel programda yer alacaktır.

Her zaman olduğu gibi, kongrede temel ve klinik (tıbbi) biyokimyanın güncel, ilgi çeken ve yenilik taşıyan konuları birbiriyle bağıntılı olarak ele alınacaktır. Kongre kapsamı, konu ve konuşmacılar konusunda sizlerden de öneriler bekliyoruz.

Bu Kongre’de uzun konuşmaların yanı sıra, genç meslekdaşlarımızı özendirmek amacıyla, kısa konuşmalar ve sözlü sunumlar için önemli bir zaman ayrılmıştır. Genç katılımcılara, kısmi yol ve kalacak yer desteği sağlamak üzere TUBITAK’a başvuru yapılacaktır, lutfen şimdiden Dernek’e başvurunuzu yapınız. Kapanış sırasında, Bilimsel Komite tarafından seçilmiş on poster arasından, kura ile belirlenen bir katılımcıya, “laptop” diğer dokuz katılımcıya ise kitap hediye edilecektir. Ayrıca, orada bulunan katılımcılar arasından, kura ile belirlenecek, beş meslektaşımız TBD 2013 yılı Kongresine katılım ücreti ödemeden katılabileceklerdir.

Kongre’de sunulan tüm çalışmalar, SCI Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, Chemical Abstracts, Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, EmbaseScopus, indekslerinde indekslenen “Turkish Journal of Biochemistry-Türk Biyokimya Dergisi”, özel sayısında yer alacaktır.

Biyokimya ve ilgili tüm alanlarda yeni bilimsel gelişmelerin paylaşılacağı bu bilimsel toplantıların gerçekleştirilebilmesi için maddi desteklerini esirgemeyen ve teknolojik gelişmeleri standlarına taşıyarak laboratuvarlarımızın çağdaşlaşmasına katkıda bulunan diyagnostik firmalarını da 24. Ulusal Biyokimya Kongresi’nde, tüm meslekdaşlarımızla birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Nazmi Özer
Türk Biyokimya Derneği Başkanı

biyokimyaci.net den alıntıdır

10 Ocak 2012 Salı

Biyokimya Nedir ?

Biyokimya, bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır.

Biyokimya, bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır.

Biyokimyanın amacı her şeyden önce, hücre nin temel bileşenleri olan protein, karbonhidrat, lipit gibi organik bileşiklerin ve yaşamsal önem taşıyan kimyasal tepkimelerde en büyük rolü oynayan DNA nükleik a...sitlerin, vitaminlerin ve hormonların yapısal ve nicel çözümlemesini yapmaktır. Canlılardaki protein bileşimi, besinlerin enerjiye dönüşmesi, kalıtsal özelliklerin kimyasal mekanizmalarla iletilmesi gibi yaşam süreçlerinin araştırılması da yine biyokimyanın ilgi alanına girer.

Her yaşam bilimi ve kimya ile uğraşmakta olan fakültede (tıp, eczacılık, biyoloji, ziraat, veteriner vs.) ilgili biyokimya kürsüsü bulunur. İnsan sağlığıyla ilgili bilimler de iki alanda incelenir: 1. Temel biyokimya 2. Klinik biyokimya.

Klinik biyokimya laboratuvar uzmanlığı ise, klinik laboratuvar bilimi ve teknolojisinin hasta bakımı için kullanıldığı bir tıp disiplini olup, sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi, tanı ve ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesindeki testleri, laboratuvar sonuçlarının tıbbi yorumlarını, klinisyenlere konsültasyonunu ve laboratuvar tanıyı içeren, tıbba ve kliniğe özgün bir laboratuvar bilimi ve uzmanlık alanıdır. Ülkemizde tüm tıp uzmanlık alanlarında olduğu gibi, bu alanın uzmanları da 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 9 uncu maddesine göre, 19/06/2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre yetişmektedirler.